Evangeliegemeente Morgenstond Pijnacker

De visie voor onze gemeente is afgeleid van de opdracht die Jezus Christus aan zijn volgelingen gaf in MatteĆ¼s 28:18-20.

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heeft. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Wij willen allereerst een gemeente zijn die zich uitstrekt naar de mensen om ons heen, door het evangelie uit te dragen en hen zo met Jezus Christus in contact te brengen; een gemeente die discipelen van Jezus voortbrengt.

Daarnaast willen we ook nood ledigen waar we dat kunnen, zowel thuis als elders in de wereld.

Vervolgens willen we een gemeente zijn waar toewijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus centraal staat en waar de doop het startpunt is van discipelschap.

Tenslotte willen we een gemeente zijn waar geleerd wordt om vanuit de kracht van de Heilige Geest en in eenvoud in praktijk te brengen wat Jezus Christus ons heeft voorgehouden: God liefhebben en aanbidden, Zijn Woord in praktijk brengen en zorg dragen voor elkaar.