Nieuw Leven Gemeeschap Alphen aan de Rijn

De Nieuw Leven Evangelische Gemeente (NLEG) werd in 1993 opgericht als gevolg van het gebed en de inzet van enkele individuen met een diep verlangen voor hun stad. Voordat de officiële oprichting plaatsvond, werden er in kelders al informele “Gospel Huis Party’s” georganiseerd voor jongeren, en werden er gebedsbijeenkomsten gehouden. Op 4 april 1993 vond de eerste openbare dienst plaats, waarbij mensen tot bekering kwamen. De gemeente is sindsdien gegroeid, met speciale aandacht voor kinderen in de “KinderKerk” en een creche tijdens de samenkomsten.

De NLEG behoort tot de Verenigde Pinkster- & Evangeliegemeenten (VPE), een kerkgenootschap met meer dan 160 pinkster- en volle evangelie gemeenten en 260 predikanten als leden. De NLEG volgt de statuten van de VPE en is ook internationaal verbonden via de World Assemblies of God Fellowship, die wereldwijd ongeveer 350.000 gemeenten met zo’n 65 miljoen leden vertegenwoordigt.

Het doel van de NLEG is om samen te genieten van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest, en dit geloof te delen met anderen in Alphen aan den Rijn en omgeving. Ze willen dit bereiken door het evangelie uit te leggen, uit te zetten, uit te drukken, uit te voeren en uit te leven.

De visie van de gemeente omvat het centraal stellen van het genieten van een nieuw leven in God, waarbij gehoorzaamheid aan Zijn Woord en de dagelijkse vervulling door de Heilige Geest van cruciaal belang zijn. Het evangelie, dat draait om de blijde boodschap van vergeving door het bloed van Jezus, wordt niet alleen in de samenkomsten beleefd, maar ook in het dagelijks leven.

Muziek en zang spelen een belangrijke rol in de erediensten, en lofprijs en aanbidding zijn hartverwarmend, zowel voor God als voor de aanwezigen. Evangelisatie is geen programma, maar een levensstijl, met openluchtsamenkomsten, een KidsClub om ongelovige kinderen te bereiken, en huis-aan-huis evangelisatie met de gratis Stads-CD “Het is tijd voor een Nieuw Leven.”

Gemeenschap met God en met elkaar is het hoogste doel, waarbij open en eerlijke relaties tussen de leden worden aangemoedigd. Vragen stellen over alles wat besproken wordt, is een belangrijk aspect van het gemeenteleven bij Nieuw Leven Evangelische Gemeente.

Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer

“Jarenlang had Peter Rothuizen het verlangen om in de sterk groeiende stad een gemeente te beginnen. De Heer had beloofd dat dit ging gebeuren maar steeds was de tijd niet rijp.

Heel wat Hagenaars gingen ondertussen in Zoetermeer wonen. In 1977 zette de Heer het licht op groen. Vanaf oktober ontstonden er regelmatige bidstonden en op 10 januari 1978 werd de eerste samenkomst van de Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer gehouden om vier uur ’s middags in de school aan de Du Meelaan.

Het schoolgebouw brandde echter af toen de gemeente begon te groeien. Alle spullen die in de school lagen opgeslagen gingen verloren. Na een paar weken een zwervend bestaan te hebben geleid en na een aantal jaren te zijn samengekomen in het wijkcentrum Buytenwegh, konden de samenkomsten gehouden worden in het sportcomplex Willem Alexander. Dit complex is inmiddels afgebroken. Begin jaren negentig kon de Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer een gymzaal aan de César Franckrode kopen. Het schoolgebouw in Meerzicht moest worden afgebroken.

De gymzaal werd verbouwd met hulp van vele gemeenteleden. Op deze locatie, vinden veel activiteiten plaats en heeft de gemeente inmiddels ruimtegebrek. De jeugdgroep groeit de huiskamers uit en is toe aan een eigen jeugdhonk. Ditzelfde geldt voor de tiener- en kindersamenkomsten. We bidden en wachten rustig af totdat de Heer oplossingen geeft.

Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer is een levendige gemeente. Verscheidenheid, dat is wat je zult vinden als je de samenkomsten bezoekt van onze gemeente. Verscheidenheid omdat we afkomstig zijn uit verschillende culturen, uit verschillende kerkgenootschappen, omdat we veel verschillende leeftijdsgroepen hebben en bovenal: omdat ieder van ons uniek geschapen is. Wat je altijd kunt verwachten in De Banier is een persoonlijk getinte en opgewekte dienst met gebed, muziek, zang en het Woord van God. In onze samenkomsten voel je je vrij om actief deel te nemen (ook al ben je tot niets verplicht). We willen God aanbidden in alles wat we doen, tijdens de zondagse samenkomsten maar ook in ons doen en laten door de week en in hoe we met elkaar omgaan. We willen zoeken naar Gods bedoeling met ons leven door zijn Woord te bestuderen. We geloven dat Jezus Gods Zoon is Die voor ons is gestorven om ons te redden. We geloven dat ons de Heilige Geest is gegeven om ons te leiden en te onderwijzen.

Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam

Elke zondag houden wij onze samenkomsten om 14.00 uur in het gebouw, “de Ark”, Hargplein 101 in Schiedam. Parallel aan onze samenkomsten hebben we een crêche tot 4 jaar en zondagsscholen voor de leeftijd van 4 tot 12 jaar, en om de 14 dagen een tienerbijeenkomst vanaf 12 jaar. Ook is er vertaling in het Farsi tijdens de zondagse samenkomsten.

Wij zijn een Pinkstergemeente en vinden het normaal om het evangelie in de ruimste zin van het woord vorm te geven. Het praktizeren van de gaven van de Geest is een een ontspannen onderdeel van al onze bijeenkomsten. Zowel broeders als zusters nemen in elk opzicht deel aan onze samenkomsten, en kunnen hun plaats in de organisatie van de gemeente innemen.

Eenmaal per twee weken hebben we buiten de zondag om een bijeenkomst in onze woonhuizen. Deze bijeenkomsten zijn verdeeld over zes kringen. Ook eenmaal per twee weken hebben we een bijbelstudie bijeenkomst voor de hele gemeente.

Daarnaast heeft de gemeente een jarenlange betrokkenheid bij zending en evangelisatie. Die betrokkenheid is zowel op de lange- als op de korte termijn. Het betreft landen in voornamelijk West-Afrika en landen in het Midden Oosten. In onze woonplaats Schiedam zijn veel gemeenteleden aktief in vormen van evangelisatie en sociaal werk.

Pinkstergemeente Morgenstond Gouda

De PGMGouda is gestart in 1989 vanuit de gemeente in Zoetermeer. De eerste plaats van samenkomst was in de Lagere Tuinbouwschool met ongeveer 25 personen, maar gaandeweg werd deze ruimte te klein . In 1988 werd het huidige pand in het centrum van de stad gekocht en na grondige verbouwing betrokken. Het kreeg de naam De Gouden Aar en hier vinden de samenkomsten en andere activiteiten nog steeds plaats. De gemeente telt ca. 240 geregistreerde leden.

De PGMGouda is een streekgemeente met een laagdrempelig en gastvrij karakter, waar de aanbidding van God de Vader, het discipelschap van Jezus Christus en de vervulling door de Heilige Geest tot gavengerichte bediening centraal staat. We willen een plek zijn, waar we als gelovigen bij elkaar en de maatscappij waarin we leven betrokken zijn en daadwerkelijk meeleven met praktische hulp, gebed, en persoonlijke contacten.

Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen

De Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen (EGMS) is een eigentijdse kerk met een 2000 jaar oude boodschap, die nog steeds actueel is. EGMS is een gemeente waar het evangelie van de dood en opstanding van Jezus Christus centraal staan, een kerk waar aandacht is voor elkaar en waar jong en oud zich thuis voelt.

Wekelijks komt de gemeente op zondagmorgen samen in haar pand op de Westduinweg 151. Na een gezamenlijke begin gaan de basisschoolkinderen na een kwartier naar hun eigen programma’s. In het pand aan de Westduinweg vinden ook andere activiteiten vanuit de gemeente plaats zoals bijbelstudies, maaltijden en koffieochtenden voor buurtbewoners en de marriage course.

De gemeente is betrokken bij en ondersteunt diverse (zendings)projecten, o.a. op Haïti, in Kenia en in Roemenië.

Evangeliegemeente Morgenstond Nieuwegein

Evangelie Gemeente

Het evangelie leert ons dat God in Jezus Christus naar ons, verloren mensen, is toegekomen. Jezus Christus houdt zoveel van ons mensen dat Hij bereid was voor ons te sterven: Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, maar Hij stond weer op in een eeuwig leven! Daardoor heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Want iedereen die gelooft dat Jezus Christus, Gods Zoon, voor hem of haar gestorven en opgestaan is, zal óók leven. Niet zomaar leven van zondag tot zondag, maar dagelijks leven met Hem en als kind van de Vader. Een leven waarin we samen tot ons doel komen. Een eeuwig leven!

Morgenstond

Evangelie Gemeente Morgenstond te Nieuwegein is begonnen in april 1997 als dochtergemeente van de Delftse Evangelie Gemeente Morgenstond. De gemeenten zijn onafhankelijk van elkaar, maar zijn verenigd in een federatie. Binnen deze federatie vindt overleg plaats over onder andere visie en strategie. De eindverantwoordelijkheid binnen de Evangelie Gemeente Morgenstond te Nieuwegein ligt bij het oudstenteam van de gemeente zelf.

Lichaam van Christus

Evangelie Gemeente Morgenstond te Nieuwegein staat niet op zichzelf: zij maakt deel uit van het lichaam van Jezus Christus. Vanuit onze gemeente willen wij graag samenwerken met andere kerken, gemeenten en organisaties. Het goede nieuws is dat Jezus Christus de mensen wil redden. Helaas hebben velen deze boodschap nog niet eerder duidelijk gehoord. Als gemeente willen wij ons steentje bijdragen om het goede nieuws over Jezus Christus te laten klinken, zowel in onze eigen omgeving als wereldwijd.

Evangeliegemeente Morgenstond Pijnacker

De visie voor onze gemeente is afgeleid van de opdracht die Jezus Christus aan zijn volgelingen gaf in Matteüs 28:18-20.

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heeft. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Wij willen allereerst een gemeente zijn die zich uitstrekt naar de mensen om ons heen, door het evangelie uit te dragen en hen zo met Jezus Christus in contact te brengen; een gemeente die discipelen van Jezus voortbrengt.

Daarnaast willen we ook nood ledigen waar we dat kunnen, zowel thuis als elders in de wereld.

Vervolgens willen we een gemeente zijn waar toewijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus centraal staat en waar de doop het startpunt is van discipelschap.

Tenslotte willen we een gemeente zijn waar geleerd wordt om vanuit de kracht van de Heilige Geest en in eenvoud in praktijk te brengen wat Jezus Christus ons heeft voorgehouden: God liefhebben en aanbidden, Zijn Woord in praktijk brengen en zorg dragen voor elkaar.

Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven

Wij stellen ons graag even voor! Wij zijn Pinkstergemeente ‘Morgenstond’ uit Bodegraven. Wij zijn een jong, betrokken, levendige en laagdrempelige christelijke gemeenschap. Een gemeente met veel jonge gezinnen en leggen daarom het accent op het kinder- en jeugdwerk in alle leeftijden. In onze gemeente hebben we een uitgebreid kinder- en jeugdwerk. We vinden het als gemeente belangrijk dat we kinderen in deze groepen op hun eigen niveau over de liefde van God kunnen vertellen en dagen hen uit om God te zoeken in hun jonge levens.

Wij zijn levendig in onze uitingsvorm; tijdens de zondagsdienst spelen en zingen wij Opwekkingsliederen om onze God te loven, ondersteund door twee teams/bands. In onze gemeente staat het leven met God door de Heilige Geest centraal, net als een persoonlijke, dagelijkse relatie met Jezus Christus. Iedere zondag komen we samen om God en elkaar te ontmoeten. Dit doen we door middel van liederen, gebeden, dankzegging, woordverkondiging en getuigenissen. Op verschillende manieren wordt hier uiting aan gegeven. Na de dienst is er altijd gelegenheid tot een praatje bij de koffie of thee. Naast de zondagen zijn wij ook met elkaar betrokken. We ontmoeten elkaar onder andere tijdens; kringavonden, bidstond, Bijbelstudie, ochtendbidstond, mumsmeet (voor moeders met kleine kinderen) of in de bibliotheek.

Wij ondersteunen meerdere zendingsprojecten. Dit zijn Casa de Esperanza in Bolivia, een roma project in Roemenie en Frontiers. PGM Bodegraven is ook een participatieve gemeente. Ons oudstenteam bestaat uit vijf oudsten, we hebben bijna vijftien diakenen. Maar vooral blij zijn we met de inzet van bijna alle gemeenteleden in de vele gebieden die we inmiddels in de gemeente hebben, van kringenwerk tot kinderwerk, van zending tot pastoraat en van muziek tot evangelisatie en zending. We geloven in het principe ‘iedereen doet mee’ en beginnen daar al vroeg mee met het betrekken van tieners/jeugd in allerlei gebieden in de gemeente.

PGM Bodegraven is in 1994 ontstaan uit PGM Gouda. Inmiddels zijn we gegroeid tot ongeveer 200 mensen die regelmatig de samenkomst bezoeken. In al die jaren zien we dat diverse profetieen en visies de gemeente hebben gezegend, met name het woord in het begin dat we een ‘vangnet’-gemeente zouden zijn. Maar ook zijn we altijd gericht op ‘zegen tot zegen’, uitdelen van wat je zelf ontvangen hebt. Gaat het dan altijd soepel? Helaas niet, we hebben regelmatig (geestelijke) strijd en stevige uitdagingen in de gemeente. We werken daarom intensief aan eenheid en realiseren ons dat we in een verbroken wereld leven waarvan ook makkelijk wat binnenkomt in de gemeente. Maar we hebben een rotsvast geloof in dat Christus de hoeksteen is van Zijn gemeente! Onze visie richt zich dit jaar op Johannes 13:34-35: “Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.“ Met daarbij vijf ‘woorden’ die we uitwerken in alle gebieden van de gemeente: liefhebben, dichtbij elkaar, herstel, toebereid, uitdelen.

Christengemeente het Kruispunt

Christengemeente het Kruispunt in Gorinchem heeft een duidelijk doel. Dit doel is de liefde van God bekend te maken aan iedereen om ons heen, en een veilige plaats voor hen te zijn, volgens het plan dat God heeft vastgesteld in Jezus Christus.

Als we samenkomen danken en loven we God en bestuderen we Zijn Woord gezamenlijk. Ook vieren we op regelmatige basis avondmaal met elkaar.

We willen overal het evangelie verkondigen en de prediking van het woord van God aan alle mensen bevorderen, zodat zij zich bekeren en behouden worden.

Ook dopen we hen, die Jezus Christus als Heiland, Middelaar en Heer aanvaarden.

Evangeliegemeente Morgenstond Delft

Welkom bij Evangeliegemeente Morgenstond Delft (EGM), een moderne en levendige gemeente in het oude hart van Delft. Als gemeente willen we:

Het evangelie, het kruis van Jezus en Zijn opstanding, staat centraal in onze gemeente. We willen elke dag met Jezus leven. Op de zondag komen we bij elkaar komen om van elkaar te leren en van de verschillende sprekers die ons bemoedigen en uitdagen door wat God ons door de bijbel zegt. We aanbidden Hem door te zingen, maar ook door theater, dans en andere kunstvormen. De gemeente kent veel kinderen en we zijn rijk aan bevlogen kinderwerkers. We organiseren graag regelmatig activiteiten, zoals een Alphacursus, een digitaal dagboek, een fancy fair over duurzaamheid en bijbelonderwijsdagen.

We willen graag een helende gemeenschap zijn, ook voor de mensen in onze omgeving. Ons jaarthema voor 2013 is: schitterend leven tussen de scherven. Die schittering is niet alleen voor Delft. Ook zetten we ons in voor het evangelie in andere landen. Dit doen we door mensen te steunen die zich in het buitenland hiervoor inzetten.

En dit alles al 30 jaar, door Zijn genade.