Wat wij geloven en belijden

 • Er is één almachtige God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles geschapen en onderhoudt zijn schepping.
 • In de Bijbel leren we dat God één is, en tegelijkertijd dat er drie Goddelijke personen zijn: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest.
 • De Bijbel is het Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom betrouwbaar. De Bijbel heeft het laatste woord over geloof en levenspraktijk.
 • De mens heeft gezondigd en staat daardoor schuldig voor God: mensen zijn zondaars.
 • God heeft zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, als mens op aarde geboren laten worden. Jezus Christus heeft hier op aarde geleefd en geleden en is gestorven als zoenoffer voor deze wereld. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood.
 • Op grond van dit volbrachte werk van Christus is er nu vergeving van zonden en verlossing voor hen die zich tot God bekeren en in Christus geloven.
 • Bekeerde mensen worden door Gods genade volkomen vrijgepleit: ze zijn rechtvaardig.
 • De doop hoort bij geloof. Gelovigen laten zich daarom door onderdompeling dopen.
 • Een volgeling van Christus hoort toegewijd aan God te leven, met diepe eerbied voor Hem. Dat kan alleen door de Heilige Geest die in ons woont._Hij wil ons leven vervullen.
 • De Heilige Geest geeft gaven aan de gelovigen. Deze gaven zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus.
 • Jezus Christus doopt met de Heilige Geest. Hij bevrijdt uit de macht van de duivel en wil ons gehele bestaan genezen.
 • Gelovigen vormen met elkaar de wereldwijde gemeente, het lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is en wij leden zijn. Alle gelovigen zijn geroepen om koninklijke priesters te zijn en om te helpen het evangelie in de hele wereld bekend te maken.
 • De Heer Jezus heeft ons zijn maaltijd, het avondmaal, nagelaten om regelmatig te vieren en zo aan Hem te denken.
 • De gemeente van Christus heeft veel te danken aan Israël. God is trouw aan zijn volk en zal al zijn beloftes aan Israël vervullen. Er rust zegen op het eren en liefhebben van Gods volk Israël.
 • De Heer Jezus zal terugkomen op aarde, verschijnen in macht in heerlijkheid. Ontslapen gelovigen zullen worden opgewekt en samen met de levende gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn.